Namespace

eCH-0136 Datenstandard Zuständigkeiten im Zivilstandwesen
eCH-0136 Standard des données Compétences en matière d'état civil

Owner eCH-Fachgruppe Meldewesen
Issue date 10.03.2023
Prefix no prefix

Versions

1.0 Major activ Base version
2.0 Major activ version 2023