Namespace

eCH-0131 Meldungen der amtlichen Vermessung an Dritte
eCH-0131 Référencement d'objets - Domaine Mensuration officielle

Owner eCH-Fachgruppe Objektwesen
Issue date 18.06.2022
Prefix no prefix

Versions

1.0 Major active base version
2.0 Major active Release 2017
3.0 Major active Release 2022